Naše víra

Žijeme v době, kdy jsou zpochybňovány a relativizovány mnohé hodnoty a morální principy. Objektivní pravda je v různých oblastech života nahrazována subjektivními pocity a názory. Máme za to, že i když se lidská společnost nutně vyvíjí, existují současně skutečnosti, hodnoty a postoje, které jsou neměnné, obecně pravdivé a závazné pro každého člověka v každém okamžiku historie bez ohledu na jeho subjektivní zkušenost či názor. Jako společenství patřící do velké rodiny tzv. evangelikálních církví věříme, že zdrojem informací o těchto hodnotách je Bible, svatá Písma Starého a Nového zákona. Věříme, že ačkoliv jde o texty napsané před tisíci lety lidmi, jsou inspirovány, „vdechnuty“, Bohem. Přijímáme je jako neomylné Boží slovo, které člověku poskytuje naprosto zásadní informace o smyslu života, i rady, jak se v něm správně orientovat.

V souladu s texty Písma věříme, že každý člověk zhřešil, to jest – provinil se proti vůli a přikázáním svého Tvůrce. Tato vina ho odsuzuje k oddělenosti od Boha jak v tomto životě, tak v životě po smrti. Věříme však také, že tento zásadní problém se sám Bůh kvůli své lásce k lidem rozhodl řešit. Proto poslal před dvěma tisíci lety na zem svého Syna, Ježíše, aby svým životem, smrtí a zmrtvýchvstáním naplnil mnohá proroctví Starého zákona a stal se zaslíbeným Mesiášem, Kristem, Zachráncem světa. Věříme, že Ježíš na kříži dobrovolně zemřel jako zástupná oběť za naše hříchy. Vzal tak na sebe trest patřící nám samotným a otevřel nám cestu k smíření s Bohem a k šanci na nový začátek.

Na základě historicky ověřitelných skutečností, očitých svědectví stovek současníků i našich vlastních zkušeností věříme, že Ježíš vstal třetího dne po svém ukřižování z mrtvých a po čtyřiceti dnech byl vzat k Bohu Otci, aby spolu s ním vládl. Věříme, že mocí svého Ducha na zemi ustanovil a nadpřirozenou mocí vybavil svou církev povolanou k tomu, aby nesla všem národům evangelium, radostné poselství o Boží lásce, odpuštění, naději na smíření a věčný život.

Věříme, že Ježíš na zem přijde ještě jednou. Důsledkem této události bude vzkříšení mrtvých, konečný soud nad zlem a přijetí všech ospravedlněných do Božího království.

Věříme, že toto ospravedlnění nelze získat vlastními zásluhami, ale pouze skrze takzvané nové narození, to jest upřímné obrácení se k Bohu, uznání vlastních vin, prosbu za jejich odpuštění a rozhodnutí pro životní styl následovníka Ježíše Krista. Toto nové narození má být před svědky stvrzeno křtem, který, stejně jako tomu bylo v dobách apoštolů, praktikujeme formou ponoření věřícího člověka do vody při současném vyznání jeho duchovního ponoření ve jméno Otce, Syna a Ducha svatého.

Věříme, že každý znovuzrozený křesťan se duchovně stává novým člověkem, Božím dítětem a dědicem všech Božích zaslíbení zapsaných v Písmech.

Věříme, že získává Ducha svatého jako svého průvodce a skrze křest Duchem svatým může být podobně jako křesťané v prvních stoletích vybaven nadpřirozenými dary a schopnostmi, které mu pomáhají žít plnohodnotný osobní život v souladu s Boží vůlí a současně přispívat k naplňování Božích plánů s církví i okolní společností.

Oznámení o stěhování

Přeji všem návštěvníkům stránek misijní stanice Debora Apoštolské církve v Táboře hezký den. Oznamuji vám, že dosavadní vedoucí, Zdeněk Kašpárek, se odstěhoval v červnu roku 2015 se svou rodinou na Těšínsko. V současné době administruje stanici sbor Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Lidem ve stanici slouží služebníci naší církve. Jednou za 14 dní dojíždíme na nedělní bohoslužbu. Křesťané táborského společenství se však scházejí ke společným bohoslužbám každý týden. Jako v době, kdy byl s nimi Zdeněk Kašpárek. Život stanice tedy nekončí. Jste pořád zváni na naše nedělní bohoslužby. Petr Škopek, 2. pastor AC Č. Budějovice.Publikováno: 30.11.-0001

Poslední aktualizace: 20.02.2018