O nás

„DEBORA Tábor“ je misijní stanicí sboru Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Je protestantským, letničním (resp. charismatickým) společenstvím, jehož vznik souvisí s tříletým projektem Misijní společnosti Život. Ten odstartoval v září 2001 s cílem založit několik zcela nových křesťanských sborů na Vysočině a v jižních Čechách. Kvůli práci na tomto projektu se do Tábora ze slezské Opavy přistěhoval s manželkou a čtyřmi dětmi Zdeněk Kašpárek, do té doby pastor tamní nezávislé charismatické církve CESAREA, dnes sboru Církve Nová naděje. Od začátku bylo jeho vizí vybudovat zde silné a zdravé společenství lidí vyznávajících Ježíše Krista jako Pána, schopných svou vírou pozitivně zasáhnout společnost v Táboře i jeho okolí. Název DEBORA jsme vybrali symbolicky. Podle starozákonní Knihy Soudců před více než třemi tisíci lety izraelská soudkyně a prorokyně téhož jména dokázala zmobilizovat svůj utlačovaný národ a na hoře Tábor ho přivést k velkolepému vítězství nad okolními kmeny.

 

Od srpna 2002 máme v Táboře vlastní pravidelné nedělní bohoslužby. Kromě nich pořádala stanice Debora například „Hovory nad Biblí“ pro seniory, domácí skupinky či vyučování Základů víry pro skupiny i jednotlivce. Zájemcům z řad našich členů i široké veřejnosti poskytovala také individuální pastorační poradenství. V průběhu let pořádala a organizovala stanice Debora vlastními silami nebo ve spolupráci s hosty z různých koutů České republiky i ze zahraničí řadu osvětových, vzdělávacích, kulturních, diskusních i volnočasových programů pro veřejnost, na školách, v městské knihovně atd. Veškerá činnost je zajišťována na dobrovolnickém základu a pouze díky finančním darům členů a přátel našeho společenství. Nemáme žádné zaměstnance a nejsme příjemci žádných státních dotací, zdrojů z restitučních vyrovnání státu s církvemi apod.

 

V naší práci usilujeme moderním, srozumitelným a nenásilným způsobem napomoci lidem porozumět dva tisíce let starému, ale stále aktuálnímu a relevantnímu Kristovu poselství. Proto používáme současný jazyk, hudbu i způsob práce, ačkoliv lidem přibližujeme tisíce let stará poselství a hodnoty. V Táboře pak chceme navázat nejen na Boží vůli zjevenou v Bibli, ale také na pozitivní ideály, s kterými bylo toto město v 15. století zakládáno: Tvořit zde společenství, jehož prioritami nejsou honba za majetkem či touha po slávě, ale hodnoty Božího království. Naším velkým přáním je vybudovat zde církev silnou v pravdě, svatosti, moci a lásce a vidět naplnění 89. biblického žalmu:


Tvá jsou nebesa, tvá je i země, založil jsi svět a všechno, co je na něm. Ty jsi stvořil jih i sever, i Tábor a Chermón plesají v tvém jménu. V své paži máš bohatýrskou sílu, tvá ruka je mocná, tvá pravice pozdvižená. Spravedlnost a právo jsou pilíře tvého trůnu, před tebou jde milosrdenství a věrnost.
Zdroj: Žalm 89;12-15

Oznámení o stěhování

Přeji všem návštěvníkům stránek misijní stanice Debora Apoštolské církve v Táboře hezký den. Oznamuji vám, že dosavadní vedoucí, Zdeněk Kašpárek, se odstěhoval v červnu roku 2015 se svou rodinou na Těšínsko. V současné době administruje stanici sbor Apoštolské církve v Českých Budějovicích. Lidem ve stanici slouží služebníci naší církve. Jednou za 14 dní dojíždíme na nedělní bohoslužbu. Křesťané táborského společenství se však scházejí ke společným bohoslužbám každý týden. Jako v době, kdy byl s nimi Zdeněk Kašpárek. Život stanice tedy nekončí. Jste pořád zváni na naše nedělní bohoslužby. Petr Škopek, 2. pastor AC Č. Budějovice.Publikováno: 30.11.-0001

Poslední aktualizace: 20.02.2018